加入收藏

汉语拼音字母表

声母表 韵母表 音节表 整体认读音节

字母表

Aa(ㄚ) Bb(ㄅㄝ) Cc(ㄘㄝ) Dd(ㄉㄝ) Ee(ㄜ) Ff(ㄝㄈ) Gg(ㄍㄝ) Hh(ㄏㄚ) Ii(∣) Jj(ㄐ∣ㄝ) Kk(ㄎㄝ) Ll(ㄝㄌ) Mm(ㄝㄇ) Nn(ㄋㄝ) Oo(ㄛ) Pp(ㄆㄝ) Qq(ㄑ∣ㄡ) Rr(ㄚㄦ) Ss(ㄝㄙ) Tt(ㄊㄝ) Uu(ㄨ) Vv(ㄞㄝ) Ww(ㄨㄚ) Xx(ㄒ∣) Yy(∣ㄚ) Zz(ㄗㄝ)

声母表

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

汉语拼音声母是使用在韵母前面的辅音,与韵母构成完整的音节,汉语拼音表中共有23个声母。

韵母表

a o e i u ü ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un ün ang eng ing ong

汉语拼音字母表中共有24个韵母,其中
单韵母:a,o,e,i ,u,ü
复韵母:ai,ei,ui,ao,ou,iu,ie,üe,er
鼻韵母:an,en,in,un,ün,ang,eng,ing,ong
特殊韵母:er

汉语拼音音节表

b: ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

p: pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

m: ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

f: fa fo fei fou fan fen fang feng

d: da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding

t: ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

n: na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning

l: la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

g: ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng

k: ka ke kai kou kan ken kang keng

h: ha he hai hei hao hou hen hang heng

j: ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

q: qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing

x: xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing

zh: zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng

ch: cha che chi chai chou chan chen chang cheng

sh: sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng

r: re ri rao rou ran ren rang reng

z: za ze zi zai zao zou zang zeng

c: ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng

s: sa se si sai sao sou san sen sang seng

y: ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying

w: wa wo wai wei wan wen wang weng wu

拼音表红色标注为整体认读音节(汉语拼音中不用拼读直接认读的音节)。

本页快速定位:字母表 声母表 韵母表 音节表

CopyRight@ 2009-2022 房贷计算器 便民查询 All Rights Reserved 反馈/建议/合作